Stránky na podporu porot Vítejte na mých stránkách Základní informace

Fotografie Tatry 613-4 Nejnovější fotografie Tatry 613-4 Vraťte židovský majetek Jedině poroty Střípky z Las Vegas i odjinud Případ Jiřího Kajínka ve světle porotního soudnictví Poroty nejsou typické jen pro „anglosaský“ systém Právo být souzen porotou Garance práva na porotu v USA, Listina práv v USA a některá další základní práva tam garantovaná Co je mým cílem? Organizace na podporu porot Zbavte se otrocké mentality. Sebedůvěra, sebejistota, disciplína Posilujte svoji víru. Hledejte inspiraci v Bibli Čtěte Bibli, ale kterou? Výběr poroty, voir dire Právo být souzen sobě rovnými Právo být souzen nestrannou porotou, sestávající z nezaujatých porotců Soudci by měli být voleni Obce by měly mít své soudy Jakou kvalifikaci by měli mít čeští soudcové a jakou kvalifikaci ve skutečnosti mají. Porovnání s USA Česká justice, poslední bašta komunistického režimu Česká justice, poslední bašta komunistů Převlečení komunisté, staré struktury, „Mgr.“-ové, rychlokvašky Zastupující místopředsedové Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody Nevolte do parlamentu sportovce a komedianty Přidělování případů u brněnského krajského soudu mimo pořadí Pryč s rudou justicí Doslov Knihy, které je možno objednat Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam Odkazy na některé moje další internetové stránky.
Tatra
English – www.juries.cz – English
www.poroty.cz

Právo být souzen porotou

Brno

Každý člověk má určitá práva, která mu náležejí bez jakýchkoliv zásluh a která získává okamžikem narození. Některá práva získává již před narozením. Nebudu zde jmenovat všechna základní práva člověka, to není účelem této práce. Uvedu je jenom příkladmo. Jedno z nejzákladnějších práv člověka je jeho právo na život. Člověk má právo, aby ho nikdo nezbavil života. Dalším právem člověka je právo na vzdělání, právo volně cestovat, právo vlastnit zbraně a v případě nutnosti je použít na obranu. Dalším právem je právo člověka na osobní svobodu, nesmí být držen v otroctví nebo v nějakém poddanství. Každý má právo dostat za svoji práci slušnou odměnu. Každý má právo na jméno, na určitou důstojnost a to i když je ve vězení nebo ve vazbě. Každý má právo se politicky angažovat, volit a být volen. Každý má právo na lékařskou péči, na bydlení.

Samozřejmě jsem nejmenoval všechna práva, ani jsem je nějak nerozdělil. Práva se mohou například rozlišovat na práva k něčemu – právo na vzdělání, právo na práci. Mohou také být práva na svobodu od něčeho. Uvádí se například, že každý má právo na svobodu od strachu, tedy svobodu nemít strach. Má právo na svobodu od hladu, to jest tedy opět nemít hlad. Každý má právo nebýt utiskován.

Jako jedno z hlavních práv se uvádí též právo na spravedlivý proces pro toho, kdo je trestně stíhaný. Každý má mít právo na obhajobu.

Státy, kde je vyspělá právní kultura a tradice svobody, se liší od států, kde je určitá forma diktatury, kde je silný stát a občané musejí poslouchat. V zemi, kde je tradice svobody se má za to, že obžalovaný má právo na to, aby byl souzen porotou, která sestává z občanů, kteří jsou mu rovni nebo naopak, kterým je roven ten který obžalovaný. Obžalovaný tedy má právo nebýt souzen soudcem ale svými spoluobčany. Tito spoluobčané navíc musejí být rovni obžalovanému, tedy, je-li obžalovaný vysoce postavený, tak by neměli být samí chudáci, bezdomovci.

V diktaturách se také tvrdí, že obžalovaný má právo na spravedlnost, avšak tato spravedlnost je výhradně v rukou soudců. Jakmile dojde k nastolení diktatury v nějaké zemi, kde jsou soudní poroty, tyto poroty jsou dříve či později zrušeny. V Jihoafrické republice existovaly dříve poroty. V době rasistického režimu byly poroty zrušeny, aby nepřátelé rasistického režimu mohli být snadno odsouzeni.

V Československu a již i v Rakousko-Uhersku existovaly poroty. Karel Havlíček Borovský byl souzen porotou a zproštěn. Jak vidíte, porota není součástí pouze „anglosaského“ práva, jak tvrdí staré struktury. Jakmile se dostali v Československu k moci komunisté, tak poroty zrušili. Samozřejmě, potřebovali zavraždit JUDr. Horákovou, Heliodora Píku a další, tak poroty nemohli potřebovat.

Ve Spojených státech amerických patří právo na to být souzen před porotou k jednomu z nejzákladnějších lidských práv. Nejzákladnější lidská práva jsou v USA garantována Ústavou USA, konkrétně v dodatcích ústavy. Je potřeba si uvědomit, že právo na porotu v trestní věci je garantováno již v šestém dodatku Ústavy USA. Tyto dodatky byly přijaty již v roce 1791, tedy pouhé dva roky po přijetí současné Ústavy USA a tvoří nedílnou součást Ústavy USA. Je zde napsáno doslova: (Prosím, omluvte můj kostrbatý překlad, nejsem profesionální překladatel. Snažím se však překládat co nejpřesněji, i za cenu kostrbatosti.)

Dodatek 6

Ve všech trestních stíháních, obviněný (obžalovaný) se bude těšit práva na urychlené a veřejné soudní projednání nestrannou porotou Státu a distriktu, kde zločin bude spáchaný...

(Ve slově „Státu“ jsem napsal velké „S“, protože tak to stojí v originále.)

Samozřejmě, že tento dodatek je delší, garantuje ještě i další práva obžalovaného. Tomuto se budu podrobněji věnovat později. Zde ale již nyní vidíte, že právo na projednání věci před porotou je v USA jedním z nejzákladnějších práv člověka. Nyní se Vás zeptám: proč je toto právo garantováno obyvateli USA a ne nám, Čechům? Jsme méně než obyvatelé USA? Nezasluhujeme si stejná práva? Jsme méně vzdělaní? Jsme méně odpovědní? Ne. Pouze obyvatelé USA měli to štěstí, že u nich nikdy nevládli ani hitlerovci ani komunisté. Být souzen porotou je jedním z nejzákladnějších práv každého člověka, ať žije kdekoliv. Pokud je občanovi ČR upíráno právo být souzen před porotou, tak je mu upíráno jedno z nejzákladnějších lidských práv. Pokud je nám toto právo upíráno, tak za něho musíme bojovat. Nic není zadarmo.

JUDr. Oldřich Ševčík

V Brně dne 18. června 2015

sevcik@shibboleth.cz
judr@oldrichsevcik.cz